Kliento zonos taisyklės

Galioja nuo 2022-09-19

Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Portalas – interneto svetainė www.apsaugo.lt 

Draudimo sutartis - draudimo produkto sutartis arba sertifikatas

Kliento zona – portalo www.apsaugo.lt  privačių klientų skiltis

Klientas – Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka kliento zona besinaudojantis fizinis asmuo

SAUGO – portalą bei kliento zoną valdanti Patikimos garantijos, UAB

Kliento zonos www.apsaugo.lt  taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato naudojimosi kliento zona sąlygas ir tvarką, Kliento ir SAUGO teises bei pareigas. Asmuo kliento zonos Klientu tapti ir pradėti naudotis kliento zona gali tik po to, kai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, visiškai ir be jokių išlygų su jomis ir jose įtvirtintomis kliento zonos naudojimo sąlygomis ir tvarka sutinka ir įsipareigoja laikytis jose įtvirtintų Kliento pareigų bei tai patvirtina, registruodamasis kliento zonos Klientu. Registruojantis kliento zonos Kliento išreikštas sutikimas yra besąlyginis ir neterminuotas, t.y. galioja iki asmuo nustoja būti kliento zonos Klientu. Asmuo, nesutinkantis su Taisyklėmis ar bet kuria jų nuostata, arba nepatvirtinęs prašomu būdų ir forma savo sutikimo, negali tapti kliento zonos Klientu ir/ar naudotis kliento zona.

1. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga:

1.1. Visos autorių teisės į šią kliento zoną priklauso SAUGO ir yra saugomos įstatymo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

1.2. Be SAUGO sutikimo draudžiama šioje kliento zonoje esančią informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

2. Kliento zonos tikslai ir suteikiamos galimybės:

2.1. Kliento zonos tikslas – suteikti Klientams galimybę bei priemones Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka bei apimtimi savarankiškai pildyti ir valdyti informaciją apie savo draudžiamą bei pageidaujamą drausti turtą, matyti šio turto apdraustumą, pildyti informaciją apie turimas draudimo sutartis (polisus) bei sudaryti naujas draudimo sutartis.

2.2. Klientas šioje kliento zonoje gali susipažinti su joje pateikiamais SAUGO turimais duomenimis apie Kliento vardu ar naudai sudarytas draudimo sutartis bei kita su tuo susijusia ir SAUGO teisėtai tvarkoma informacija, taip pat Klientas gali savarankiškai pateikti, išsaugoti bei kliento zonoje suteikiamomis priemonėmis ir apimtimi tvarkyti kitus pageidaujamus duomenis apie save, savo namų ūkį, turtą bei kitą reikiamą informaciją, kiek tai yra reikalinga bei suderinama su kliento zonos bei joje suteikiamų priemonių naudojimo paskirtimi ir tikslais. Kokia informacija ir kokia apimtimi ji gali būti teikiama, saugoma bei tvarkoma kliento zonoje nustato SAUGO vienašališkai ir Klientas jokiais atvejais bei jokiais pagrindais negali reikšti pretenzijų SAUGO dėl kliento zonos turinio.

2.3. Klientas, tarpininkaujant SAUGO, kliento zonoje suteikiamomis priemonėmis ir apimtimi, gali sudaryti siūlomas draudimo sutartis su siūlomomis draudimo bendrovėmis, jas pratęsti, atnaujinti (toliau – sudaryti draudimo sutartį (-is)), o taip pat gauti, saugoti bei tvarkyti nustatytose ribose informaciją apie Kliento vardu ir/ar naudai sudarytas draudimo sutartis ar atlikti kitus kliento zonoje suteikiamomis priemonėmis numatytus ir su kliento zonos tikslais susijusius veiksmus. Draudimo sutartys kliento zonoje sudaromos pagal portalo www.apsaugo.ltnaudojimo taisykles, kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2.4. SAUGO įsipareigoja užtikrinti tinkamą kliento zonos funkcionavimą ir šiose Taisyklėse nustatytos apimties informacijos apsaugą, tačiau SAUGO negarantuoja, kad kliento zona visą laiką funkcionuos be jokių klaidų ir/ar pertrūkių ir/ar kitų sutrikimų. Kliento zonos funkcionalumą ir siūlomų paslaugų, savitarnos priemonių pobūdį bei apimtį nustato SAUGO vienašališkai ir Klientas jokiais atvejais bei jokiais pagrindais negali reikšti pretenzijų SAUGO dėl kliento zonos turinio.

3. Kliento registracija, identifikavimas ir jungimasis prie kliento zonos:

3.1. Kliento registracijos kliento zonoje bei kiekvieno paskesnio jungimosi prie kliento zonos metu Kliento asmens identifikavimas atliekamas vienu iš šių būdų:

3.1.1. Registracija per jūsų „Facebook“ ar „Google“ paskyrą

Jei registruojatės per „Facebook“ ar „Google“ paskyrą, iš mūsų Svetainės ar Programėlės būsite perkelti į „Facebook“ ar „Google“ svetainę ir paprašyti įvesti savo „Facebook“ ar „Google“ paskyros prisijungimo duomenis. Jums įvedus „Google“ prisijungimo duomenis, iš „Google“ SAUGO gaus toliau nurodytus jūsų „Google“ paskyros duomenis:

  • Profilio nuotrauką

  • Vardą

  • Pavardę

  • Elektroninio pašto adresą

Jums įvedus savo „Facebook“ prisijungimo duomenis ir atsidūrus „Facebook“ svetainėje, galite nuspręsti, ar kartu su savo viešu profiliu (konkrečiai – nario vardu, lytimi, profilio nuotrauka) pageidaujate mums suteikti daugiau savo „Facebook“ duomenų, t.y.

  • savo draugų sąrašą ir (arba)

  • elektroninio pašto adresą

Prašome atkreipti dėmesį, kad jei nekeisite numatytųjų nustatymų, bus pasirinkti visi aukščiau paminėti „Facebook“ duomenys. Jei paspausite mygtuką „Tęsti kaip...“ (angl. „Continue as...“), sutiksite, kad pasirinkti „Facebook“ duomenys bus perduodami SAUGO.

Mūsų iš „Facebook“ bei „Google“ gaunami duomenys bus panaudoti jūsų SAUGO paskyrai sukurti. Tai reiškia, kad mes naudosime jūsų „Facebook“ ar „Google“ paskyros nario vardą kaip jūsų SAUGO paskyros nario vardą ir jis bus matomas Svetainės lankytojams bei Programėlės naudotojams. Jei gausime prieigą prie jūsų „Facebook“ draugų sąrašo, naudosime jį jūsų profilyje tam, kad kitiems nariams parodytume jūsų „Facebook“ draugų skaičių, taip didinant jūsų patikimumą sudaryti su jumis sandorius. Kiti iš „Facebook“ ar „Google“ gauti duomenys Platformoje nebus matomi niekam.

Bet kuriuo metu galite atsieti savo „Facebook“ ar „Google“ paskyrą. Tai padaryti galite savo SAUGO paskyroje, „Mano nustatymai“. Jei pirmą kartą registravotės nesusiedami paskyros su savo „Facebook“ ar „Google“ paskyra, ją susieti galite vėliau.

Registracija be „Facebook“ ar „Google“ paskyros

 

3.1.2. Registracija su el.pašto adresu ir slaptažodžiu. Jūsų bus paprašyta įvesti toliau nurodytą informaciją:

  • Vardas (privaloma informacija)

  • Elektroninio pašto adresas (privaloma informacija)

  • Slaptažodis (privaloma informacija)

Jūsų nario vardas bus matomas visiems Platformos naudotojams. Kiti registracijos proceso metu jūsų pateikti duomenys nebus matomi. Jūsų nario vardas gali būti pseudonimas ir neprivalo sutapti su jūsų tikruoju vardu.

SAUGO nėra ir jokiais pagrindais negali būti laikomas įsipareigojęs suteikti galimybę atlikti Kliento asmens identifikavimą per kitas identifikavimo sistemas ir jokiais atvejais neatsako už galimybės atlikti šiuos veiksmus per konkrečios identifikavimo sistemos nesuteikimą.

3.2. Kliento zona gali naudotis tik registruotas Klientas.

3.3. Naujas Klientas registruojasi kliento zonoje, identifikuodamas save vienu iš aukščiau įvardintų būdų ir pateikdamas (patvirtindamas) duomenis apie save, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir patvirtindamas, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jose įtvirtintų Kliento pareigų.

3.4. Asmuo identifikuodamas save ir pateikdamas prašomus duomenis registracijos metu privalo pateikti (patvirtinti nurodomus) išimtinai tik savo asmens duomenis bei kitus duomenis apie save. Klientas užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad registruojantis kliento zonoje per identifikavimo sistemą ir/ar jo paties pateikti duomenys, taip pat ir asmens duomenys, yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

4. SAUGO teikiama informacija:

4.1. Registruotam Klientui kliento zonoje gali būti pateikiama informacija apie Klientą ir jo vardu ir/ar jo naudai sudarytas draudimo sutartis bei Kliento nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kurią teisėtai turi ir tvarko SAUGO (pvz. apie draudimo sutartis, sudarytas tarpininkaujant SAUGO). SAUGO neatsako už pateikiamos informacijos netikslumus ir/ar neteisingumą, jei šiuos informacijos trūkumus lėmė ne SAUGO veiksmai. Klientas, pastebėjęs jam kliento zonoje pateiktoje informacijoje bet kokius netikslumus ar kitus trūkumus arba pasikeitus duomenims, privalo apie tokius informacijos trūkumus ar duomenų pasikeitimus nedelsiant pranešti SAUGO šių Taisyklių 10. straipsnyje numatyta tvarka.

4.2. SAUGO tvarko ir kliento zonoje gali atskleisti tik tam tikrą informaciją (pvz. apie draudimo sutartis, sudarytas tarpininkaujant SAUGO), todėl SAUGO negarantuoja ir neprisiima atsakomybės, kad kliento zonoje SAUGO pateikiama informacija yra išsami ir pakankama visapusiškam Kliento poreikių ir siekiamų tikslų užtikrinimui. Todėl Klientui suteikiama galimybė kliento zonoje esamą informaciją savarankiškai pildyti, atnaujinti ir geriausiu būdu išnaudoti šios kliento zonos siūlomas galimybes.

5. Kliento teikiama ir tvarkoma informacija:

5.1. Klientas, naudodamasis pagal numatytą paskirtį ir numatytais būdais bei apimtimi kliento zonoje jam suteikiamomis priemonėmis, gali teikti, saugoti ir kitaip tvarkyti kliento zonoje informaciją. Kliento zonoje teikiama, saugoma ir tvarkoma informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami bei atitikti numatytus kliento zonos bei informacijos tvarkymo kliento zonoje tikslus ir paskirtį.

5.2. Pateikdamas, saugodamas ar kitaip tvarkydamas kliento zonoje informaciją, Klientas užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad jis yra šios informacijos, taip pat ir asmens duomenų, subjektas ar asmuo, kitu teisėtu pagrindu turintis teisę šią informaciją, taip pat ir asmens duomenis, teikti, saugoti bei kitaip tvarkyti.

5.3. SAUGO netikrina jokios Kliento teikiamos, saugomos ir/ar kitaip kliento zonoje tvarkomos informacijos atitikimo Taisyklių 5.1. punkte numatytiems reikalavimams, o už minėtų reikalavimų tinkamą laikymąsi yra visiškai atsakingas informaciją teikiantis, saugantis ar kitaip kliento zonoje tvarkantis asmuo. Todėl būtina, prieš patvirtinant informacijos pateikimą, ją saugant ir/ar kitaip tvarkant atidžiai peržiūrėti informaciją ir įsitikinti, jog ji yra teisinga, tiksli ir išsami.

5.4. Visa atsakomybė už neteisingos, netikslios ar neišsamios informacijos sukeliamas neigiamas pasekmes tenka šią informaciją pateikusiam asmeniui. Jei dėl neteisingos, netikslios ar neišsamios Kliento pateiktos, saugomos ir/ar tvarkomos kliento zonoje informacijos, taip pat ir dėl neteisingų, netikslių ar nesant teisėto pagrindo pateiktų asmens duomenų, SAUGO ar tretieji asmenys patiria nuostolių, juos privalo atlyginti šią informaciją pateikęs asmuo.

6. Su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija:

6.1. Kliento zonoje gali būti teikiama Draudimo įstatymo reikalaujama informacija apie draudimo bendroves ir kita su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija. Tokia informacija visais atvejais yra pateikiama atitinkamų draudimo bendrovių, SAUGO netikrina šios informacijos teisingumo ir neatsako už šios informacijos netikslumus ir bet kokius dėl jų atsiradusius nuostolius.

7. SAUGO teisė tvarkyti informaciją:

7.1. Klientas, pateikdamas, saugodamas ir/ar kitaip kliento zonoje tvarkydamas savo bei kitų asmenų informaciją, tame tarpe ir asmens duomenis, teisę tvarkyti kurią jis teisėtu pagrindu įgyvendina, laikomas tinkamai davęs sutikimą SAUGO tvarkyti visą šią informaciją, tame tarpe ir asmens duomenis, kiek tai yra būtina kliento zonos valdymui bei tinkamam funkcionavimui užtikrinti, draudimo tarpininkavimo veiksmams, esant reikalui, atlikti bei pasiūlymams teikti.

7.2. Pasirinkdamas sudaryti draudimo sutartį šioje kliento zonoje, Klientas patvirtina savo ketinimą sudaryti atitinkamą draudimo sutartį tarpininkaujant SAUGO bei yra laikomas tinkamai davęs sutikimą SAUGO automatiniu ir neautomatiniu būdu rinkti, teikti, naudoti, saugoti bei kitaip tvarkyti visą jo pateiktą informaciją, taip pat ir asmens duomenis, ta apimtimi, kiek yra būtina draudimo įmokos apskaičiavimo, pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį teikimo, draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei su tuo susijusių draudimo tarpininko paslaugų teikimo tikslais. Draudimo sutartys kliento zonoje sudaromos pagal portalo www.apsaugo.ltnaudojimo taisykles, kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

8. Informacijos apsauga:

8.1. SAUGO įsipareigoja kliento zonos Kliento pateiktų, saugomų bei kitaip kliento zonoje tvarkomų duomenų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdant Kliento pavedimą (pvz., duomenys pateikiami draudimo bendrovei siekiant sudaryti draudimo sutartį), bei atvejus, kai tai yra privaloma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus taikytinus teisės aktus.

8.2. SAUGO įsipareigoja imtis protingų priemonių apsaugoti kliento zonos Klientų pateikiamus, saugomus ir/ar kitu būdu tvarkomus asmens duomenis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad duomenys pateikiami, saugomi ir/ar tvarkomi internetu, negali užtikrinti ir negarantuoja visiško šių duomenų saugumo.

8.3. Jei Kliento registracija ar bet kuris paskesnis prisijungimas prie kliento zonos yra įvykdomas, laikantis šių Taisyklių 3.1.-3.3. punktuose nustatytų reikalavimų, SAUGO užsiregistravusį ir/ar prisijungusį ir/ar besinaudojantį kliento zona asmenį bei jo atliekamus veiksmus pagrįstai laiko atitinkamai Klientu (identifikuotu asmeniu) ir jo atliekamais veiksmais. SAUGO neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos atskleidimo ar kitų kylančių neigiamų pasekmių tais atvejais, kai minėtus registracijos, prisijungimo ar naudojimosi kliento zona veiksmus atlieka kitas trečiasis asmuo.

8.4. Klientas privalo nedelsdamas informuoti SAUGO šių Taisyklių 10. straipsnyje numatyta tvarka, jei sužino ar įtaria, kad Kliento vardu kliento zonoje neteisėtai registruojasi, jungiasi ir/ar naudojasi kliento zona kitas trečiasis asmuo.

8.5. SAUGO turi teisę apriboti ar sustabdyti Kliento prisijungimo bei naudojimosi kliento zona galimybę, jei tai reikalinga kliento zonos saugumui užtikrinti, esant techniniams trukdžiams, force majeure aplinkybėms, kilus įtarimui, kad Kliento vardu (asmeniu) prie kliento zonos registruojasi, jungiasi ar ja naudojasi kitas trečiasis asmuo bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.

8.6. SAUGO taip pat turi teisę apriboti ar sustabdyti Kliento prisijungimo bei naudojimosi kliento zona galimybę, jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių nuostatų, Kliento veiksmai yra nesuderinami su kliento zonos bei Klientui suteikiamų naudojimosi kliento zona priemonių paskirtimi ir tikslais ar Klientas savo veiksmais trikdo kliento zonos veiklą, kelia grėsmę kitų kliento zonos naudotojų teisėms ir teisėtiems interesams.

9. Šalių atsakomybė:

9.1. SAUGO atsako už tinkamą šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, tačiau SAUGO negarantuoja, kad kliento zona, joje numatytos priemonės bei paslaugų teikimas visą laiką funkcionuos be jokių klaidų ir/ar pertrūkių ir/ar kitų sutrikimų.

9.2. Nusprendęs registruotis, jungtis bei naudotis kliento zona, Klientas laikomas davęs aiškų ir neatšaukiamą sutikimą ir patvirtinimą, kad SAUGO atlygins visus Kliento nuostolius, atsiradusius dėl SAUGO pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo tik tais atvejais, kai SAUGO savo pareigų nevykdo tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Kitais atvejais SAUGO neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius Kliento nuostolius, patirtus dėl SAUGO įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

9.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už jam, SAUGO ar tretiesiems asmenims sukeltą žalą dėl šiose Taisyklėse numatytų Kliento pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

9.4. Klientas sutinka, kad SAUGO registruotų visus kliento zonoje bei naudojant kliento zonoje suteikiamas priemones atliekamus veiksmus. Toks atliekamų veiksmų registravimas yra būtinas tiek Kliento, tiek SAUGO, tiek, atskirais atvejais, ir trečiųjų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams užtikrinti bei apginti, o taip pat Kliento veiksmų atlikimui/neatlikimui ar jų atlikimo/neatlikimo aplinkybėms įrodyti.

9.5. Klientas atlygina SAUGO nuostolius, kilusius dėl SAUGO programinės įrangos gadinimo, neteisėto poveikio ar pakeitimų, kitų neteisėtų Kliento veiksmų ar dėl naudojimosi kliento zona ne pagal Taisyklėse numatytą paskirtį ir priešingai nustatytiems tikslams.

10. Pranešimų teikimo tvarka:

10.1. SAUGO pranešimai, pasiūlymai bei kiti Klientui siunčiami dokumentai laikomi išsiųstais ir įteiktais tinkamai, jei jie siunčiami Kliento nurodytu adresu ir/ar elektroninio pašto adresu. Informacija Klientą dominančiais klausimais teikiama telefonu: 8 694 60666.

10.2. Klientas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti SAUGO apie bet kokius kontaktinių ar kitų Kliento duomenų pasikeitimus ir atnaujinti pasikeitusius duomenis kliento zonoje. Iki kol SAUGO gauna pranešimą apie Kliento duomenų pasikeitimą, visi SAUGO atlikti veiksmai yra laikomi atliktais tinkamai, jei jie buvo atlikti pagal SAUGO turimus (kliento zonoje Kliento nurodytus) duomenis.

10.3. Kliento pranešimai bei kiti SAUGO skirti dokumentai laikomi išsiųstais ir įteiktais tinkamai, jei jie pateikiami tiesiogiai ar siunčiami adresu: J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, ar elektroniniu paštu: ada@apsaugo.lt. Skubi informacija (pvz. prašymas apriboti ar sustabdyti Kliento prisijungimo bei naudojimosi kliento zona galimybę dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų) gali būti teikiama telefonu: 8 694 60666.

11. Skundai ir ginčai:

11.1. SAUGO adresuoti skundai ir pretenzijos dėl netinkamo kliento zonos funkcionavimo ar netinkamo SAUGO įsipareigojimų vykdymo turi būti siunčiami J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, tel. (8 694) 60666, el. paštu skundai@apsaugo.lt.

11.2. Dėl netinkamai suteiktų draudimo tarpininkavimo paslaugų asmenys turi teisę kreiptis į:

Lietuvos Banką adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, tel. (8 5) 268 0501, faks. (8 5) 261 5665, El. paštas info@lb.lt arba į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

12. Baigiamosios nuostatos:

12.1. Šios Taisyklės galioja neterminuotai ir yra privalomos SAUGO bei Klientui.

12.2. SAUGO pasilieka teisę vienašališkai keisti visas bei bet kurias Taisyklių nuostatas, pildyti Taisykles, ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas apie tai Klientą bet kuriuo iš Taisyklių 10.1. punkte nurodytų būdų.

12.3. Klientas nesutinkantis su Taisyklių ar kliento zonos turinio bet kokiais pakeitimais, negali toliau naudotis kliento zona ir Taisyklių 11.4. punkte nustatyta tvarka turi išsiregistruoti iš kliento zonos. Klientas taip pat visais atvejais gali teikti pasiūlymus SAUGO dėl Taisyklių ir/ar kliento zonos tobulinimo, tačiau tokie pasiūlymai jokiais atvejais nėra SAUGO privalomi.

12.4. Klientas išsiregistruoti iš kliento zonos gali asmeniškai arba registruotu laišku pateikęs SAUGO raštišką prašymą dėl registracijos ir naudojimosi kliento zona nutraukimo, o SAUGO paprašius – taip pat pateikęs ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šių priemonių imamasi, siekiant apsaugoti Kliento informacijos saugumą ir užkirsti kelią žalos Klientui neteisėtais trečiųjų asmenų veiksmais padarymui.