Taisyklės

Galioja nuo 2022-09-19

Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Portalas – interneto svetainė www.apsaugo.lt 

Pratęstos garantijos sutartis - pratęstos garantijos sutartis arba sertifikatas

SAUGO – Patikimos garantijos, UAB, į.k. 304981009, J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius 

1. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga:

1.1. Visos autorių teisės į šį portalą priklauso SAUGO ir yra saugomos įstatymo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

1.2. Be SAUGO sutikimo draudžiama šiame portale esančią informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

2. Portale pateikiama su partnerių bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija

2.1. Portale pateikiama Draudimo įstatymo reikalaujama informacija apie draudiką ir kita su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija yra pateikta atitinkamų draudimo bendrovių. SAUGO netikrina šios informacijos teisingumo ir neatsako už šios informacijos netikslumus ir dėl jų atsiradusius nuostolius.

3. Paslaugų įmokų skaičiuoklė:

3.1. Portale sudaroma galimybė apskaičiuoti portalo lankytojo nurodytų transporto priemonių, turto, kelionių ir nelaimingų atsitikimų draudimo įmokas pagal galiojančius nurodytų draudimo bendrovių tarifus.

3.2. Portale pateikiami tik draudimo bendrovių, pateikusių duomenis apie savo taikomus draudimo įmokų tarifus draudimo įmokų apskaičiavimai. Duomenys apie kitų draudimo įmonių taikomus tarifus portale nepateikiami.

3.3. Skaičiuoklė naudoja atitinkamų draudimo bendrovių pateiktus draudimo įmokų tarifus. SAUGO nesuteikia jokių garantijų, kad šie tarifai atitinka draudimo bendrovių šiuo metu faktiškai taikomus tarifus, ir neatsako, jei šie tarifai skiriasi nuo faktiškai draudimo bendrovės taikomų tarifų.

3.4. Skaičiuoklės pagalba draudimo bendrovių siūlomos sutarties sąlygos palyginamos tik pagal siūlomos draudimo įmokos dydį bei produktų sąlygas. Kiti pačių draudimo bendrovių teikiamų paslaugų aspektai (draudimo bendrovės finansiniai ir draudimo veiklos rodikliai ir jos patikimumas ar rizikingumas, paslaugų prieinamumas, aptarnavimo kokybė, žalų sureguliavimo politika ir praktika, ir kt.) čia nėra vertinami.

4. Portalo lankytojų pateikiama informacija:

4.1. Informacija, pateikiama portale draudimo įmokos dydžiui apskaičiuoti, pasiūlymui sudaryti draudimo sutartį teikti bei draudimo sutarčiai sudaryti ir ją administruoti. Pateikiama informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami. Pateikdamas portale informaciją, portalo lankytojas patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų subjektas ar asmuo, kitu teisėtu pagrindu turintis teisę šiuos duomenis teikti, ir kad pateikta informacija, taip pat ir asmens duomenys, yra tiksli ir teisinga. Portalo lankytojo pateikti duomenys pirmiausia tvarkomi draudimo tarpininkavimo veiklos tikslu.

4.2. SAUGO įprastai netikrina portalo lankytojų pateikiamos informacijos, taip pat ir draudimo įmokos dydžiui apskaičiuoti, pasiūlymui sudaryti draudimo sutartį teikti bei draudimo sutarčiai sudaryti pateikiamos informacijos, teisingumo. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą atsako ją pateikiantis asmuo, todėl būtina, prieš patvirtinant duomenų pateikimą minėtiems tikslams, atidžiai perskaityti nurodomus duomenis ir įsitikinti, jog jie yra teisingi ir išsamūs. Portalo lankytojo asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti renkami iš tokių asmens duomenų šaltinių kaip apdraustieji, draudėjai, naudos gavėjai, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka draudimo ar draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančios įmonės. Be to, portalo lankytojas laikomas davęs sutikimą automatiniu būdu gauti duomenis ir asmens duomenis iš Gyventojų registravimo tarnybos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybės įmonės REGITRA, Valstybės įmonės Registrų centras.

4.3. Pateikus portale neteisingą informaciją, draudimo bendrovė gali nesudaryti draudimo sutarties, nustatyti kitokią (taip pat ir didesnę) draudimo įmoką, o įvykus draudžiamajam įvykiui – nemokėti draudimo išmokos arba sumažinti draudimo išmoką. Dėl neteisingų draudėjo duomenų polisas gali būti negaliojantis, nurodžius neteisingą arba netikslų adresą, kuriuo turi būti išsiųstas draudimo polisas, šis polisas gali būti nusiųstas kitam asmeniui arba neįteiktas, dėl neteisingų portalo lankytojo pateikiamų duomenų taip pat gali kilti ir kitos čia nenurodytos neigiamos pasekmės. Visa atsakomybė už šias pasekmes tenka neteisingą informaciją pateikusiam asmeniui. Jei dėl neteisingos portalo lankytojo (draudėjo) pateiktos informacijos, taip pat ir dėl neteisingų, netikslių ar nesant teisėto pagrindo pateiktų asmens duomenų, SAUGO ar tretieji asmenys patiria nuostolių, juos privalo atlyginti neteisingą informaciją pateikęs portalo lankytojas.

4.4. Pateikdamas portale informaciją draudimo sutarties sudarymui, portalo lankytojas patvirtina savo ketinimą sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, turto draudimo, kelionių draudimo ar nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį tarpininkaujant SAUGO.

4.5. . Portalo lankytojo ar kito teisinį santykį su SAUGO turinčio subjektoasmens asmeninė informacija tvarkoma pagal SAUGO Privatumo pranešimo nuostatas, su kuriomis galima susipažinti čia.

5. SAUGO įgaliojimai:

5.1. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs SAUGO aiškų ir neatšaukiamą nurodymą (pavedimą) pateikti portalo lankytojo pasirinktai draudimo bendrovei prašymą sudaryti jo nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį arba jo nurodyto turto draudimo sutartį arba kelionių draudimo sutartį ir, draudimo bendrovei sutikus sudaryti draudimo sutartį, pervesti draudimo bendrovei portalo lankytojo sumokėtą draudimo įmoką, taip pat gauti iš draudiko ar jo atstovo draudimo polisą ir jį persiųsti portalo lankytojo nurodytu el. pašto adresu.

5.2. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs SAUGO aiškų ir neatšaukiamą sutikimą portalo lankytojo vardu pasirašyti draudimo sutarties dokumentuose. Draudimo sutarties dokumentuose už draudėją (portalo lankytoją) pasirašo SAUGO dirbantis draudimo tarpininkas, turintis nustatyta tvarka išduotą leidimą vykdyti draudimo tarpininko veiklą.

5.3. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs SAUGO aiškų ir neatšaukiamą sutikimą sudarant draudimo sutartį atstovauti ir draudiką, jei draudikas yra suteikęs SAUGO tokius įgalinimus. Tokiu atveju už draudiką draudimo sutarties dokumentuose gali pasirašyti SAUGO dirbantis draudimo tarpininkas, turintis nustatyta tvarka išduotą leidimą vykdyti  draudimo tarpininko veiklą. Tas pats draudimo tarpininkas negali tos pačios draudimo sutarties dokumentuose pasirašyti ir už draudėją, ir už draudiką.

5.4. Be atskiro susitarimo su portalo lankytoju SAUGO neteikia portalo lankytojui jokių kitų, aiškiai nenurodytų ar numanomų, paslaugų ir nevykdo jokių kitų, aiškiai nenurodytų ar numanomų portalo lankytojo pavedimų, išskyrus nurodytuosius šių taisyklių 5.1. punkte.

5.5. SAUGO neprisiima įsipareigojimų susijusių su draudimo sutarčių, sudarytų pasinaudojant SAUGO draudimo tarpininkavimo paslaugomis šiame portale, vykdymu ir neatsako, jei draudimo bendrovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus kylančius iš draudimo sutarties (nepagrįstai nemoka draudimo išmokos įvykus draudžiamajam įvykiui, nepagrįstai sumažina draudimo išmoką, ar pan.), taip pat jei draudimo bendrovė negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį.

6. Draudimo įmokos sumokėjimas:

6.1. Už draudimo įmokos tinkamą sumokėjimą atsako portalo lankytojas. Draudimo įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 1 dieną iki poliso įsigaliojimo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 dienas nuo duomenų draudimo sutarčiai sudaryti pateikimo portale www.apsaugo.lt, priešingu atveju portalo lankytojo pavedimas sudaryti draudimo sutartį laikomas anuliuotu ir toliau nebevykdomas.

6.2. Draudimo įmoka gali būti mokama portale nurodytais būdais.

6.3. Draudimo įmoka mokama į SAUGO sąskaitą. Sąskaitos rekvizitai įmokai sumokėti pateikiami portale www.apsaugo.lt 

6.4. Visais atvejais draudimo sutartis gali būti sudaroma ir draudimo sutarties dokumentai (draudimo polisas ir kt.) gali būti išrašomi tik SAUGO gavus tinkamą patvirtinimą, kad draudimo įmoka yra sumokėta į SAUGO sąskaitą.

6.5. Nepavykus sudaryti draudimo sutarties, draudimo įmoka grąžinama ją sumokėjusiam asmeniui. Iš grąžinamos draudimo įmokos atskaitomos su jos grąžinimu susijusios banko išlaidos, taip pat šių taisyklių 7.5. punkte nurodytais atvejais – kiti atskaitymai.

7. Nuolaidos:

7.1. SAUGO gali savo nuožiūra ir savo sąskaita taikyti nuolaidas draudimo įmokoms pagal portale sudaromas draudimo sutartis (toliau – SAUGO nuolaidos). Portalo lankytojas, pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale bei sumokėdamas šiame portale apskaičiuotą ir jam pateiktoje sąskaitoje nurodomą draudimo įmoką su SAUGO nuolaida, laikomas davęs SAUGO aiškų ir neatšaukiamą sutikimą dėl SAUGO nuolaidos taikymo bei dėl žemiau šių taisyklių 7.5. punkte nurodomų draudimo sutarties, kurios atžvilgiu buvo pritaikyta SAUGO nuolaida, nutraukimo pasekmių. 

7.2. Jei SAUGO savo nuožiūra ir sąskaita taiko nuolaidą, tai portale apskaičiuojama ir pateikiama draudimo įmoka yra nurodoma, sumažinta SAUGO pritaikytos nuolaidos suma. Tuo tarpu, draudimo polise yra nurodoma pilna draudimo įmoka, apskaičiuojama draudimo bendrovės nustatyta tvarka, neatskaičius iš jos SAUGO taikomos nuolaidos.

7.3. Pasirinkus portale sudaryti draudimo sutartį, kuriai yra taikoma SAUGO nuolaida, portalo lankytojui elektroniniu paštu pateikiama sąskaita, kurioje nurodoma pilna draudimo įmokos suma, SAUGO pritaikyta nuolaida ir galutinė (pritaikius nuolaidą) įmokos suma, kurią portalo lankytojas (draudėjas) turi sumokėti pagal sudaromą draudimo sutartį.

7.4. SAUGO savo sąskaita sumoka draudimo bendrovei, kurios vardu su portalo lankytoju (draudėju) buvo sudaryta draudimo sutartis, SAUGO pritaikytos nuolaidos sumą, tokiu būdu užtikrinant, kad draudimo bendrovei būtų sumokėta pilna draudimo polise nurodyta draudimo įmoka.

7.5. Jei šiame interneto portale sudaryta draudimo sutartis, kuriai SAUGO savo sąskaita pritaikė nuolaidą, yra nutraukiama, ir draudikas grąžina portalo lankytojui (draudėjui) visą ar dalį draudimo polise nurodytos draudimo įmokos, sumokėtos pagal nutrauktą draudimo sutartį (įskaitant ir SAUGO sumokėtą SAUGO pritaikytos nuolaidos sumą), portalo lankytojas (draudėjas) privalo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo grąžinamos draudimo įmokos ar jos dalies gavimo iš draudimo bendrovės pervesti grąžintos draudimo įmokos dalį proporcingą atitinkamai draudimo sutarčiai pritaikytos SAUGO nuolaidos (eurais) ir visos draudimo polise nurodytos draudimo įmokos santykiui SAUGO, mokėjimo paskirtyje nurodant nutraukiamos draudimo sutarties numerį ir tekstą „Suteiktos nuolaidos grąžinimas. Draudimo sutartis Nr.“, į SAUGO sąskaitą LT797300010157337678, bankas „Swedbank“, AB.

8. Atsakomybė:

8.1. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs aiškų ir neatšaukiamą sutikimą ir patvirtinimą, kad SAUGO atlygins visus portalo lankytojo nuostolius, atsiradusius dėl SAUGO pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo tik tais atvejais, kai SAUGO savo pareigų nevykdė tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Kitais atvejais SAUGO neatsako už tiesioginius ar netiesioginius portalo lankytojo nuostolius, patirtus dėl SAUGO įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

8.2. Portalo lankytojas atsako tuo atveju, jei pavedimą sudaryti draudimo sutartį pateikė nepilnamečiai ar neveiksnūs asmenys, už kuriuos jis atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9. Skundai ir ginčai: 

9.1. Siekiant apginti portalo lankytojo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, kuriuos galimai pažeidė SAUGO ir ketinant dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai padarant, pirmiausia privaloma raštu kreiptis į SAUGO, nurodyti ginčo aplinkybes ir reikalavimą. Kreiptis galima asmeniškai, atvykus į bet kurį SAUGO padalinį, siunčiant informaciją apie ginčus adresu J.Savickio g. 4, 01108 Vilnius arba el. paštu skundai@apsaugo.lt. Skundas išnagrinėjamas per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos – išskirtiniais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Nagrinėjimas yra nemokamas.

9.2. Jei asmuo (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nuketėjęs trečiasis asmuo) yra vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), ir SAUGO netenkina asmens reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, asmuo turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių nustatyta tvarka.

9.3. Jei SAUGO netenkina jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4. Klientas turi teisę bet kada išreikšti prieštaravimą dėl savo el. pašto adreso naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jeigu Klientas nepageidauja gauti Tarpininko siunčiamų informacinių pranešimų ir/ar paslaugų pasiūlymų (toliau – Tiesioginė rinkodara), apie tai turi informuoti Tarpininką el. pašto adresu ada@apsaugo.lt. Tuo atveju, jeigu Klientas neišreiškė aukščiau nurodyto prieštaravimo dėl savo asmens duomenų (el. pašto adreso) naudojimo Tiesioginės rinkodaros tikslais, Klientui bus siunčiami Tarpininko Tiesioginės rinkodaros pranešimai.